Regulamin portalu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Portal Z Serca Natury udostępniany jest Użytkownikom przez id Design Adam Cyroń z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przy ul. 3 Maja 16, nr. wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: 69371, NIP: 6341758327, REGON: 277658087.
 2. Portal Z Serca Natury działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie określającym ogólne zasady, które stanowią prawne podstawy do korzystania z portalu Z Serca Natury.
 3. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania postanowień Regulaminu. Użytkownicy są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z usług dostępnych w portalu Z Serca Natury. Rozpoczęcie korzystania z portalu Z Serca Natury jest równoznaczne z tym, że użytkownik oświadczył, a także potwierdził, że zapoznał się z treścią Regulaminu. Jednocześnie akceptuje wszystkie zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Przepisy prawa polskiego obowiązują w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy polskie.
 5. Portal Z Serca Natury wykorzystuje technologię plików "cookies". Administrator portalu umieścił w polityce cookies portalu zasady wykorzystywania plików “cookies”. Polityka cookies dostępna jest pod adresem: link do Polityki Prywatności.

 

II. DEFINICJE

Administrator - to podmiot, który zarządza i prowadzi portal Z Serca Natury. Administratorem jest id Design Adam Cyroń z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przy ul. 3 Maja 16, nr. wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: 69371, NIP: 6341758327, REGON: 277658087.

Baza - jest to zbiór Danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez Użytkowników do Serwisu. Dane te na potrzeby świadczenie usług Serwisu są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika.

Dane - są to wszelkie dane, również osobowe dostarczone, dostępne, udostępniane przez Użytkowników do Administratora. Dane są udostępniane przez Użytkowników w jakikolwiek sposób, w tym podczas rejestracji. Dane również mogą zostać przesłane do Administratora pocztą elektroniczną, przekazane telefoniczne bądź przez media społecznościowe.

Dane Osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Hasło - ciąg znaków, które ustala Użytkownik w celu zapewnienia autoryzowanego dostępu do konta.

Konto - miejsce Użytkownika zarejestrowanego w serwisie, dostępne po podaniu loginu/adresu e-mail i hasła. Posiadanie konta umożliwia Użytkownikowi korzystanie z jego uprawnień w portalu Z Serca Natury, publikowania informacji, przesyłanie zdjęć, które zostaną opublikowane na portalu oraz korzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

Login - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, która została wybrana przez niego podczas rejestracji.

Materiały - wszelkie zdjęcia, teksty, grafiki, materiały video, multimedialne, wykresy publikowane przez Administratora, Partnerów, Użytkowników niezależnie od tego, czy materiały te mają charakter utworów w rozumieniu polskiego prawa autorskiego.

Newsletter - wiadomość przesyłana na podany adres mailowy drogą elektroniczną do zapisanych Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na jej otrzymywanie.

Partner - podmiot współpracujący z portalem Z Serca Natury na podstawie odrębnej umowy zawartej z Administratorem portalu, który może oferować Użytkownikom za pośrednictwem portalu swoje usługi.

Polityka Prywatności - dokument opublikowany na stronie portalu Z Serca Natury pod adresem internetowy: link do Polityki Prywatności zawierający informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych. 

Portal Internetowy Z Serca Natury, Serwis, Portal - serwis internetowy należący do Administratora, dostępny pod adresem internetowym www.zsercanatury.eu, w którym Administrator świadczy usługi określone w niniejszym Regulaminie.

Profil - dane, informacje, zdjęcia przedstawiające i opisujące osobę Użytkownika. Dane te są przekazywane przez Uczestnika dobrowolnie i samodzielnie i są one prezentowane na stronie Użytkownika portalu www.zsercanatury.eu.

Usługi - czynności i świadczenia Administratora lub jego Partnerów, które mogą być zarówno płatne jak i nieodpłatne. Usługi są świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. Usługi umożliwiają Użytkownikowi zapoznanie się z materiałami dostępnymi na Portalu www.zsercanatury.eu, lub korzystanie z funkcjonalności zamieszczonych na Portalu.

Użytkownik - każda osoba korzystająca z Portalu www.zsercanatury.eu oraz usług dostępnych na Portalu.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU Z Serca Natury

 1. W ramach użytkowania portalu Z Serca Natury Użytkownik może korzystać z poszczególnych usług: w dowolnym przez siebie miejscu, czasie, na wybranym urządzeniu bądź aplikacji zapoznawać się ze wszelkimi materiałami udostępnionymi na portalu Z Serca Natury, przesyłać do Administratora przygotowane przez siebie artykuły, zdjęcia, materiały wideo w celu zaprezentowania ich w portalu Z Serca Natury, korzystać z wyszukiwarek, zapisać się do bazy mailingowej,
 2. Usługi świadczone na rzecz Użytkowników w portalu Z Serca Natury zostały określone w niniejszym Regulaminie. Administratora nie ma obowiązku publikowania wszystkich Danych bądź materiałów przesłanych do portalu przez Użytkownika.
 3. Po przesłaniu materiałów do Administratora Użytkownik upoważnia go do przerabiania, skracania i redagowania nadesłanych przez niego danych lub materiałów, a także do dostosowania ich do wymogów Administratora portalu Z Serca Natury.
 4. W momencie publikacji przez Administratora materiałów bądź danych przesłanych przez Użytkownika udziela on nieodpłatnej, a także nieograniczonej czasowo ani terytorialnie zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku bądź też głosu w przesłanych do portalu Z Serca Natury materiałach multimedialnych przez udostępnienie ich za pomocą portalu Z Serca Natury.
 5. W przypadkach, gdy dane bądź materiały przesłane przez Użytkownika będą niedozwolone przez polskie prawo, regulamin, przepisy międzynarodowe, zasady współżycia społecznego lub będą naruszały moralność publiczną lub indywidualną, a także, gdy w efekcie otrzymania takich danych bądź materiałów Administrator poweźmie uzasadnione przypuszczenie o możliwości wystąpienia wskazanych w niniejszym punkcie naruszeń, Administrator ma prawo odmówić udostępniania ich w portalu Z Serca Natury oraz w konsekwencji zablokować konto Użytkownika. 
 6. Administrator nie ma obowiązku informowania Użytkowników o usunięciu danych czy materiałów. Wszelkie zasoby serwisu w tym profile Użytkowników, dane i materiały przez nich przesłane, poszczególne usługi mogę być dostępne dla wszystkich Użytkowników Portalu bądź innych osób, które korzystają z Internetu. Dane osobowe Użytkownika, nie będą udostępnianie pozostałym Użytkownikom i osobom trzecim.
 7. Administrator nie ma obowiązku do ciągłego świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu lub zapewnienia nieprzerwanej funkcjonalności Serwisu, w szczególności Administratorowi przysługuje prawo do inicjowania czasowej i krótkotrwałej przerwy w działaniu Portalu bądź też poszczególnych usług w wypadku wprowadzania ulepszeń, dodawania kolejnej usługi, naprawiania błędów czy przeprowadzania konserwacji.
 8. Administrator ma prawo do oznaczania materiałów przesyłanych przez Użytkowników, jako pochodzących z portalu Z Serca Natury.
 9. Użytkownik zarejestrowany, posiadający konto może złożyć wniosek o usunięcie swojego profilu z portalu Z Serca Natury.
 10. Administrator ma prawo udostępniać w portalu Z Serca Natury treści reklamowe dotyczące towarów oraz usług Administratora lub Partnerów. Treści te stanowią integralną część portalu Z Serca Natury, a także prezentowanych w nim wszelkich materiałów.
 11. Administrator informuje, że nie świadczy usług oferowanych przez Partnerów.
 12. Pytania oraz wszelkie wątpliwości związane z portalem Z Serca Natury lub jego poszczególnymi funkcjonalnościami należy kierować na adres e-mail: kontakt@zsercanatury.eu

 

IV. REJESTRACJA

 1. Użytkownik dokonuje rejestracji nieodpłatnie i dobrowolnie. Rejestracja jest konieczna w celu publikowania materiałów w portalu Z Serca Natury. Podczas rejestracji Użytkownik jest obowiązany wypełnić pola informacyjne, zaakceptować Regulamin, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 2. Warunkiem koniecznym w celu dokonania rejestracji jest podanie imienia, nazwiska, a także adresu poczty elektronicznej oraz zdefiniowanie hasła przez Użytkownika.
 3. Aktywacja konta następuje w momencie kliknięcia przez Użytkownika w link aktywacyjny, który jest zamieszczony w wiadomości przesłanej przez Administratora po dokonaniu rejestracji.
 4. W przypadku, gdy rejestracja przebiegnie prawidłowo Użytkownikowi zakładane jest Konto w Portalu i zostaje Użytkownikiem zarejestrowanym.
 5. Na jeden adres poczty elektronicznej można zarejestrować wyłącznie jedno konto. Obowiązkiem Użytkownika jest ochrona własnego hasła i nieudostępnianie go osobom trzecim. Usunięcie konta jest równoznaczne z trwałym usunięciu profilu Użytkownika wraz z całą zawartością, która jego dotyczy.

 

V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Portal Z Serca Natury, a także materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w portalu Z Serca Natury podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666, t.j.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 Nr 128, poz. 1402), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
 2. Użytkownicy nie otrzymują jakichkolwiek praw ani nie uzyskują licencji poprzez korzystanie z utworów czy baz danych udostępnianych w portalu Z Serca Natury.
 3. Bez uzyskania zgody od Administratora Użytkownicy mogą korzystać z portalu Z Serca Natury, a także udostępnianych na nim utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych.
 4. Niedopuszczalne jest przez Użytkowników: blokowanie, modyfikowanie oraz zwielokrotnianie portalu Z Serca Natury bądź też jego części, utworów udostępnionych w portalu Z Serca Natury lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; pobieranie zawartości baz danych portalu Z Serca Natury i wykorzystywania ich powtórnie w całości lub w istotnej części.
 5. Użytkownik oświadcza, że wszelkie zamieszczane przez niego materiały w portalu Z Serca Natury są wolne od wszelkich wad fizycznych, a także prawnych, w tym wolne od roszczeń osób trzecich. Użytkownik oświadcza także, że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa - w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, a także do tego, aby przesłane przez niego materiały mogły być udostępniane na łamach portalu Z Serca Natury i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich. Dodatkowo Użytkownik oświadcza, że treść i forma materiałów nie narusza obowiązujących przepisów prawa polskiego i międzynarodowego.

 

VI.  PRAWA, OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU Z Serca Natury

 1. Użytkownik korzystający z portalu Z Serca Natury zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującym niniejszym regulaminem, zasadami współżycia społecznego w Internecie, normami społecznymi i obyczajowymi i przepisami prawa. W szczególności zobowiązuje się do:
  • niepublikowania treści pornograficznych,
  • niepublikowania treści, które popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą wszelkie dyskryminacyjne poglądy,
  • niepublikowania treści, które są powszechnie uważane za obraźliwe bądź są niegodne z obyczajami,
  • niepublikowania niezamówionej informacji handlowej i spamu,
  • niepublikowania treści wulgarnych lub treści, które zawierają wulgaryzmy,
  • nieumieszczania treści, które propagują używanie narkotyków bądź niedopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu,
  • nienaruszania praw autorskich danych i materiałów udostępnianych na portalu przez Administratora,
  • niepodejmowania działań, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub integralności sieci i usług telekomunikacyjnych,
  • niedokonywania testów bezpieczeństwa portalu Z Serca Natury,
  • niepublikowania materiałów i treści o charakterze bezprawnym. 
 2. Za publikowanie przez siebie materiały w portalu Z Serca Natury wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Użytkownik ponosi także odpowiedzialność za ewentualne naruszanie praw lub dóbr innych osób, a także za szkody, które zostały wyrządzone z tego tytułu.

 3. W wypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego regulaminu i wyrządzenia Administratorowi szkody, Administrator może dochodzić roszczeń od Użytkownika na drodze sądowej.

 

 

 

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORTALU Z Serca Natury

 1. Portal Z Serca Natury nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie materiały i komentarze publikowane przez Użytkowników w portalu Z Serca Natury, wszelkie szkody wynikające z działań Użytkownika, które nie są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa bądź też postanowieniami Regulaminu, sposób i skutki, które wynikną z korzystania z portalu Z Serca Natury przez Użytkownika, szkody, których dozna Użytkownik, a które zostały spowodowane siłą wyższą, przyczynami niezależnymi i niezawinionymi przez Administratora. Za wszelkie nieumyślne i niezależne od Administratora błędy w działaniu aplikacji w ramach portalu Z Serca Natury udostępnionych Użytkownikom.
 2. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności (karnej, cywilnej, administracyjnej) za korzystanie z portalu Z Serca Natury w sposób niezgodny z regulaminem bądź prawem polskim przez Użytkownika.
 3. Administrator portalu Z Serca Natury nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec szkody, którą poniesie Użytkownik, a która została spowodowana zagrożeniami, występującymi w sieci Internet. W szczególności dotyczy to wykradnięcia hasła przez osoby trzecie, włamań czy zainfekowania systemu Użytkownika.


VIII. WARUNKI TECHNICZNE

 1. Korzystanie z serwisu Z Serca Natury jest możliwe dla Użytkownika, który korzysta z komputera z dostępem  do  Internetu, posiada zainstalowaną  jedną  z poniższych przeglądarek, z włączoną obsługą plików „cookies” oraz JavaScript: Microsoft Internet Explorer 11.0 lub nowszej wersji, Google Chrome 30 lub nowszej wersji, Mozilla Firefox w wersji 17.0.9 lub nowszej wersji, Apple Safari 5.1 lub nowszej wersji, Opera 15 lub nowszej wersji.
 2. Dodatkowym warunkiem pozwalającym Użytkownikowi na korzystanie, z niektórych usług w portalu Z Serca Natury jest posiadanie przez niego skrzynki e-mail. Użytkownik zostanie o tym poinformowany przez rozpoczęciem korzystania z takiej usługi.

 

IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje szczegółowe dotyczące ochrony, zakresu i celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora (Polityka prywatności) znajdują się pod adresem internetowym: link do Polityki Prywatności


X. REKLAMACJE

 1. Użytkownik korzystający z portalu Z Serca Natury ma prawo do złożenia reklamacji w związku z działaniem serwisu Z Serca Natury.
 2. Reklamacje należy wysyłać na adres: id Design Adam Cyroń, ul. 3 Maja 16, 41-300 Dąbrowa Górnicza, bądź na adres poczty elektronicznej kontakt@zsercanatury.eu
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż 21 dni od jej otrzymania. Wynik rozpatrzenia zostanie przesłany do Użytkownika na adres, z którego została wysłana reklamacja.
 4. Okres reklamacji może zostać wydłużony do kolejnych 21 dni, jeżeli Administrator napotka przeszkody uniemożliwiające jej terminowe rozpatrzenie.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin może być zmieniony przez Administratora. Zmiany wprowadzone do regulaminu będą publikowane na portalu Z Serca Natury z informacją o ich dokonaniu. Zmiany dokonane w regulaminie wchodzą w życie w dniu ich publikacji w portalu Z Serca Natury. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu zmian regulaminu oznacza ich akceptację.
 2. W wypadku nie zaakceptowania zmian zawartych w regulaminie przez Użytkownika powinien on zaprzestać korzystania z portalu Z Serca Natury.
 3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory związane z korzystaniem z Serwisu będą rozpatrywane przez właściwe polskie sądy powszechne.   
 5. Informacje odnośnie naruszeń dokonanych przez Użytkowników należy wysyłać na adres poczty elektronicznej kontakt@zsercanatury.eu